Avoin data kiertotaloudessa

Avoin data kiertotaloudessa -selvityksessä kartoitettiin kiertotalouden liiketoiminnassa käytössä olevia avoimen datan ratkaisuja Suomessa ja kansainvälisesti.

Lue selvityksen tiivistelmä

Lue koko raportti

Tulosten perusteella yrityksillä on liiketoimintaan ja asiakasrajapintaan liittyviä menestyviä konsepteja, joissa on otettu käyttöön avoimen datan lähtökohtia. Yleensä nämä ratkaisut
kuitenkin tukeutuvat olemassa oleviin kaupallisiin tai julkisesti saatavilla oleviin alustoihin, joita ei määritelmällisesti luokitella täysin avoimeksi dataksi. Tyypillisin esimerkki tästä on karttapalvelu Google Maps. Paikkatiedon lisäksi muut tyypilliset dataluokat ovat säädata ja Tilastokeskuksen kaltaisten toimijoiden julkaisema tilastodata.

Yritysten tarpeet ja toiveet avointa dataa kohtaan suuntautuvat enimmäkseen julkisten toimijoiden hallitsemiin aineistoihin, joita toivottaisiin julkaistavan avoimesti. Osa haastatelluista yrityksistä tunnisti avoimessa datassa mahdollisuuksia myös siltä kannalta, että he itse toimisivat datan tarjoajana. Täydellinen määritelmän täyttävä avoimuus ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, eikä esimerkiksi avoimen kilpailevan järjestelmän toteuttaminen hyvin tunnetulle ja käytetylle Google Mapsille näyttäydy relevanttina vaihtoehtona.

Kartoituksen mukaan ainakin toistaiseksi on resursseihin ja materiaalivirtoihin liittyvän avoimen datan hyödyntäminen kiertotalousliiketoiminnassa vaikeaa tai olematonta. Tietoa on saatavilla hyvin rajallisesti. Menestyvä liiketoiminta liittyy monesti juuri tietoon ja kontrolliin olemassa olevista materiaalivirroista (sivuvirrat, jätteet), jolloin ainakin näiden tietojen avaaminen altistaisi alalla toimivat yritykset kilpailulle. Tietolähteet ovat suoraan asiakkuuksia, joita suojataan osana liiketoimintariskien hallintaa. Sen sijaan oman toiminnan tuottaman datan (käsitellyt materiaalit, vaikutukset) rajoitettua avaamista omille asiakkaille
palvelun parantamiseksi on harkittu.

Suurin kynnys avoimen datan hyödyntämiseen on haastattelujen perusteella epätietoisuus olemassa olevista dataa julkaisevista tahoista sekä niiden datavarannoista. Toinen yleinen huolenaihe koski avoimen datan luotettavuutta, joka edelleen kytkeytyy vastuukysymyksiin. Esiin tuli myös kysymys, kenellä on vastuu datan välittämän tiedon laadusta, oikeellisuudesta ja puolueettomuudesta. Kiertotalouden kentällä tämä voi konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi tietojen oikeellisuutta ilmoitettavan sivuvirran tai muun materiaalin laadusta.
Haastateltavat suhtautuivat varauksella liiketoiminnan perustamiseen avoimelle datalle, elleivät vastuu- ja laatukysymykset ole selvät.