Hackin avulla lisää työpaikkoja

25.10.2018

Avoin data ja ihmisten osallistaminen on merkittävä kuntalaisten hyvinvointiin liittyvä kysymys, johon on kehitetty jo useita erilaisia ratkaisuja ja sovelluksia. Tällöin ihmiset ovat palvelun hyödyntäjiä ja käyttäjiä, mutta mitä jos ihmiset itse ovat avoimen tiedon kohteena- onko tämä edes mahdollista? Work Tinder-hackissä pureuduttiin Töissä täällä-verkoston toimijoiden ongelmaan keskinäisen tiedon jakamisesta ja hallinnasta. Toimijaverkostoon kuuluu mm. Varsinais-Suomen Yrittäjät, Turun kaupungin sivistystoimi, StartUp Refugees, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Citywork Oy, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun ammattikorkeakoulu. Laaja toimijaverkosto kerää kukin tahollaan erilaisia osaamisprofiileja maahanmuuttajataustaisilta työnhakijoilta, mikä on tehotonta toimijoille ja turhauttavaa työnhakijoille. Töissä täällä-verkosto kääntyi DaaSin puoleen tehostaakseen tiedonkulkua ja välittääkseen hyvinkin nopeasti esiin tulevia työvoimatarpeita yrityksien ja työnhakijoiden välillä.

Toukokuussa toteutetussa WorkTinderissä päätettiin, että erityisesti uuden tietosuoja-asetuksen myötä etsitään jo olemassa olevia alustoja ja keskitytään sisäiseen tiedonvälitykseen verkostossa toimivien kesken. Hackathonin koostui kolmesta erillisestä tapaamisesta toimeksiantajien kanssa ja lisäksi opiskelijatiimit olivat aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin keräten palautetta löytämistään työkaluista. Yhteistyö toimi ja viestintä oli aktiivista. Hackathonin päätöstilaisuudessa Töissä täällä-verkoston edustajat valitsivat Trelloa työstäneen tiimin voittajaksi. Tiimin edustajat avustivat vielä myöhemmin järjestettävässä tilaisuudessa Varsinais-Suomen Yrittäjillä työkalun käyttöönottoa, minkä jälkeen se on ollut aktiivisessa käytössä noin 20 eri organisaatioedustajan käytössä.

Hackathonin myötä erityisesti piilotyöpaikat on saatu näkyväksi, osaavaa työvoimaa kohdistettua sinne missä sitä tarvitaan ja yhteydenotot yrityksiin on saatu keskitettyä laajan verkoston kesken. Jo heti ensimmäisen viikon aikana Trellon käyttöönotosta viisi työtöntä työnhakijaa saatiin työllistettyä. Vaikkakin avoimen datan hyödyntäminen ei WorkTinderissä toteutunut, hackathonin testaaminen menetelmänä sai sitäkin enemmän huomiota. Toimeksiantajat kokivat menetelmän joustavaksi ja helpoksi osallistua ilman avoimen datan tai ylipäätään tietoteknisen osaamisen vahvaa tuntemusta. Kommunikointi opiskelijoiden kanssa oli sujuvaa, ammattimaista ja asiakkaan tarpeet ja toiveet otettiin hienosti huomioon. Opiskelijat myös esittelivät työnsä keskustelevasti, palautetta kuunnellen ja toivat avoimesti esiin näkökulmia myös toisten tiimien esittelemien työkalujen suhteen.

 

Jonna Heikkilä toimii hallinnollisena projektipäällikkönä Open DaaS-hankkeessa ja on lisäksi aktiivinen toimija Töissä täällä-verkostossa. Kaksoisagenttina toimiminen mahdollisti hackathon-prosessin seuraamisen asiakkaan näkökulmasta.

Töissä täällä-verkosto on perustettu auttamaan yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa, edistämään monikulttuurisuutta työpaikoilla ja tarjoamaan tietoa palkkaamisen tueksi. Lue lisää: www.toissataalla.fi