Kivi ei ole kertakäyttötavaraa

16.11.2018

Maa-aineksia käytetään paljon rakentamisessa kertakäyttötavaran tavoin: louhitaan ylimääräistä maa-ainesta pois rakennusten tieltä kaatopaikalle ja toisaalta tuodaan neitseellistä louhittua maa- ja kiviainesta uusien rakennusten pohjaksi. Turussa toimivan Kiertomaa Oy:n tehtävä on kehittää alueellista maa-ainesten hyötykäyttöä ja samalla edistää maa- ja kiviainesten kiertotaloutta. Kestävän kehityksen toimintamalli edistää mineraalimateriaalien kiertämistä taloudessa, jolloin mahdollisimman pieni osa materiaalista päätyy hukkaan. Tällöin tieto tarvittavasta lisämaasta ja toisaalta poisvietävästä maasta kohtaisi ja maata voitaisiin siirtää paikkojen kesken suoraan.

Open DaaS -hankkeessa järjestettiin yhteistyössä Kiertomaa Oy:n kanssa hackathon, joka käynnistyi joulukuussa 2017 ja jatkui tammikuulle 2018. Hackathonissa keskityttiin kehittämään ja innovoimaan ratkaisua, jolla tieto saatavilla olevasta maa-aineksesta kulkisi Kiertomaan tulevan alustan kautta.

Tapahtuma koostui kolmesta kerrasta, josta ensimmäisellä kerralla Kiertomaa kertoi yrityksestä ja tavoitteistaan, jonka jälkeen osallistujat lähtivät innovoimaan mahdollisia ratkaisuja. Ensimmäisen pajan aikana ratkaisu paloiteltiin osiin ja eri osallistujille jaettiin tehtävät, joita työstää seuraavaa kertaa varten. Toisella kerralla käytiin läpi toteutetut tulokset sekä niiden jatkokehitys ja viimeistely. Viimeisellä kerralla koottiin määrittelyt yhtenäiseksi vaatimusmäärittelyksi, jonka avulla Kiertomaan on helppoa lähteä viemään projektia eteenpäin. Innovoinnin tuloksena oli kevyt vaatimusmäärittely maa-aineksen kauppapaikalle. Vaatimusmäärittelyyn koottiin hackathonissa käydyt suunnitelmat ja määrittely alustan teknisistä vaatimuksista, käyttäjävaatimuksista ja alustavaatimuksista. Lisäksi vaatimusmäärittelyssä oli käyty läpi MVP (minimum viable product) sekä pidemmän aikavälin nice-to-have ominaisuudet. Kiertomaan innovointihackathoniin osallistui arvoketjuajattelun mukaisesti yhteensä seitsemän (7) yritystä IT- sekä kuljetus- ja maanrakennusalalta.

Hachatonin jälkeen Kiertomaa alkoi toteuttaa ylijäämämaa- ja kiviainesten digitaalista kauppapaikkaa CIRCWASTE-hankkeen tiimoilta. Hackathonia myös seurasi big data -pilotti huhti-kesäkuussa 2018. Pilotissa keskityttiin avoimen datan mahdolliseen tuottamiseen ja hyödyntämiseen Kiertomaan maankierrätysliiketoiminnassa. Pilotissa oli mukana osallistujia Kiertomaasta ja puolenkymmentä opiskelijaa. Lisäksi tapaamisissa oli edustaja Varsinais-Suomen liitosta. Aloituskokouksessa oli läsnä myös digitaalisen kauppapaikan toteuttavan Dexmen-yrityksen edustaja. Pilotti toteutettiin kolmessa sprintissä noudattaen SCRUM-menetelmää.

Pilotin tavoitteena oli tutkia, 1) minkälaista maan kierrätykseen liittyvää avointa dataa Kiertomaan kauppapaikka voisi tuottaa ja 2) ideoita tätä dataa hyödyntäviä uusia mahdollisia sovelluksia ja palveluita. Käytännössä tavoitteen saavuttamiseksi pilotin aikana opiskelijoiden oli analysoitava julkaistavan maankierrätysdatan sisältö, selvitettävä avoimen datan käytänteitä ja standardeja, kartoitettava avoimen datan julkaisemiseen liittyviä rajoitteita ja haasteita, suunniteltava maankierrätyksen avoin data ja siihen liittyvä metadata, suunniteltava reaaliaikaisen maankierrätysdatan hyödyntämisen mahdollistava rajapinta, etsittävä olemassa olevaa avointa dataa (jonka kanssa data voitaisiin yhdistä) sekä ideoida lisäarvoa sovelluksia ja palveluita maankierrätyksen avoimelle datalle. Näin opiskelijat myös tekivät. Käytännössä alkuperäisistä suunnitelmista jäi ulos lähinnä aikataulusyistä suunnitellun rajapinnan testaaminen.

Pilotin tuloksena oli loppuraportti ja mallit avointa dataa, sen metadataa ja rajapintaa varten. Esimerkit olivat json muodossa. Kitkattoman Datapaketin standardia sovellettiin kokeellisesti. Esimerkkinä maankierrätykseen perustuvaan avoimeen liittyvästä sovellusideasta mainittakoon huomauttaja, joka informoi neitseellisestä maa-aineksesta kiinnostuneita siitä, että tarvittua maa-ainesta olisi saatavilla myös kierrätettynä.

 

Teksti: Tuomo Helo, Turun AMK