Cyber Security Hack: esitehtävä ja oppimispäiväkirja

Esitehtävä

Kartoita internetin tai muiden lähteiden avulla kyberuhat. Pohdi näiden uhkien vaarallisuutta ja todennäköisyyttä. Selvitä lisäksi mitä avoimella datalla tarkoitetaan ja millaista dataa on avoimesti käytettävissä kyberturvallisuuden parantamiseen. Kirjoita näistä pohdinnoista lyhyt raportti. Esitehtävän pituus on noin 2–3 sivua. Palauta esitehtävä Moodleen viimeistään 31.10.2018.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjan tavoite on luoda oma käsitys opituista asioista. Sen päätarkoitus on omaan oppimiseen liittyvien kokemusten tarkempi arviointi ja jatkopohdinta. Oppimispäiväkirja on vapaamuotoinen, joten opiskelija voi itse vaikuttaa sen sisältöön. Se voi sisältää tekstin lisäksi havainnollistavia kuvia, miellekarttoja (mind-maps) tai muuta kuvallista materiaalia. Voit myös esitellä tiiminne kehittämää kyberturvallisuutta parantavaa ratkaisua, jos samalla analysoit mitä opit sitä suunnitellessasi. Oppimispäiväkirja on henkilökohtainen tehtävä. Sen pituus on 3–4 sivua. Palauta oppimispäiväkirja Moodleen viimeistään 2.12.2018.

Alla oleva ohje oppimispäiväkirjasta on malli opiskelijoille, joille oppimispäiväkirjan kirjoittaminen ei ole ennestään tuttua, ja jotka tarvitsevat esimerkin sisällöstä.

Kirjoita oppimispäiväkirjaasi aivan aluksi esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Mitä haluan oppia?
 • Miten haluan oppia?
 • Miksi haluan oppia?

Analysoi ja pohdi tämän jälkeen:

 • Kuinka sovelsit kirjoittamaasi esitehtävää?
 • Miten hyödynsit avointa dataa?
 • Miten helppoa/vaikeaa oli yhdistää avoin data ja kyberturvallisuus?
 • Mitä opin?
 • Mikä kiinnosti eniten ja miksi?
 • Mitkä tehtävät olivat vaikeita?
 • Miten kehittäisin työskentelyäni?
 • Mitä haluan seuraavaksi oppia?
 • Mitä jäi epäselväksi?
 • Minkälaisia ajatuksia Cyber Security Hack herätti?

Lähteet

Oppimispäiväkirjan kirjoittamisesta. Jyväskylän yliopisto. Tietotekniikan laitos. Saatavissa: https://koppa.jyu.fi/avoimet/mit/virtuaaliset-oppimisympaeristoet/yleistae-kurssista/oppimispaeivaekirjan-kirjoittamisesta [viitattu 6.6.2018].